Logo Obozu Naukowego

Obóz Naukowy PW 2021

Będę korzystał/korzystała z transportu zorganizowanego dla uczestników turnusu (koszt transportu w jedną stronę - 100 zł, koszt transportu w dwie strony - 150 zł)

Wybierz warsztaty w których chcesz uczestniczyć:

Lista rezerwowa. Uwaga! Jeśli na warsztacie, w którym chciałbyś uczestniczyć, nie ma już wolnych miejsc, zapisz się na listę rezerwową. Jeżeli miejsce się zwolni, skontaktujemy się z Tobą (możesz zaznaczyć kilka warsztatów).

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników obozu:

 1. Administratorem danych osobowych jest LIFE’S ADVENTURE Sp. z o. o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa lub drogą mailową: kontakt@oboznaukowy.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa w związku z:
  1. udziałem w obozie organizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. rozliczeniem płatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich tj.: Fundacja Inceptio.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. do: Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Klatrat.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu zadania.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.